Noé bárkái
2016. szeptember 10. írta: PekZo

Noé bárkái

Az özönvíz és Noé bárkája a Biblia egyik legfontosabb története. Mindig is mozgatta az emberek fantáziáját, hogyan nézhet ki egy akkora hajó, amin a világ élővilágának jó része elfér. Természetesen a korábbi korok emberei is megpróbálták ábrázolni Noé vállalkozását, számos kézirat készült, amiben a miniatúrák között ez a téma is felmerül. 

big_ark_in_dordrecht_3.jpgNoé bárkájának mérethű modellje Dordrechtben (Hollandia)

Noé történetét az Ószövetségben, a Teremtés könyve 6-9. fejezetében találjuk meg. Mikor az Úr elhatározta, hogy az emberek gonoszsága miatt elpusztítja a Földet,  egyedül Noét és családját kímélte meg, valamint azokat az állatokat, amiket az Úr utasításai szerint készült bárkában helyezett el: a tiszta állatokból hét pár, a tisztátalanokból egy pár kerülhetett a bárkára. 

5Amikor az Úr látta, hogy nagy az emberek gonoszsága a földön és szívük állandóan a rosszra irányul, 6megbánta az Úr, hogy embert teremtett a földön és bánkódott szívében. 7Ezt mondta az Úr: „Eltörlöm a föld színéről az embert, akit a földön teremtettem: az embert az állatokkal, a csúszómászókkal és az ég madaraival együtt, mivel megbántam, hogy teremtettem őket.” 8Noé azonban kegyelmet talált az Úr szemében.9Noénak ez a története: Noé igaz ember volt, kifogástalanul élt kortársai között. Noé Isten színe előtt járt. 10Noénak három fia született: Szem, Kám és Jáfet. 11A föld azonban romlott volt Isten színe előtt, s a föld tele volt erőszakkal. 12Isten látta a földet: romlott volt, mert minden lény a rossz útjára tért. (Ter. 6,5-12)

A bárka méreteit is megtaláljuk a Bibliában: 300x50x30 könyök, ami a könyök (sing) 45,72 cm hosszát figyelembe véve (a felnőtt karjának a könyöktől a kéz középső ujjának a hegyéig mért hossza), 137 méter hosszúságot 22,9 méter szélességet és 13,7 méter magasságot jelent.

13Isten így szólt Noéhoz: „Elhatároztam, hogy elpusztítok minden lényt a földön, mivel a föld az emberek miatt megtelt gonoszsággal. 14Ezért eltörlöm őket a föld színéről. Építs magadnak bárkát fenyőfából s nádfonatból, kívül és belül kend be szurokkal. 15Így kell építened: 300 könyök legyen a bárka hossza, 50 könyök a szélessége és 30 könyök a magassága. 16Csinálj a bárka fölé tetőt. Az ajtót helyezd felülre, a bárka oldalára, és csinálj alsó, középső és felső emeletet. 17Ugyanis vízözönt bocsátok a földre, hogy eltöröljek minden testet, amely az ég alatt létezik. El fog pusztulni minden, ami a földön van. 18Veled azonban szövetséget kötök. Te beszállsz a bárkába, te és veled együtt fiaid, a feleséged és fiaid feleségei. 19Minden élőlényből, minden testből vigyél kettőt a bárkába, hogy veled együtt életben maradjanak, egy hímet és egy nőstényt. 20A madarak minden fajtájából, az állatok minden fajtájából kettőt-kettőt vigyél be, hogy életben maradjanak. 21Vigyél magaddal mindenféle ételt is, ami táplálékul szolgál, halmozz fel készletet, hogy nekik és neked eledelül szolgáljon.” 22Noé úgy is tett, pontosan úgy járt el, ahogy Isten megparancsolta neki. (Ter. 6,13-22)

size_comparison_noah.jpgNoé bárkájának (legfölül) méretei összehasonlítva más híres hajókéval

Mikor a bárka készen állt, Noé a családjával és az állatokkal beszállt a bárkába, a Földet pedig 40 napig ömlő eső árasztotta el, majd pedig százötven napig tartott az áradás, így pusztítva el mindent.

1Az Úr így szólt Noéhoz: „Szállj be egész családoddal a bárkába, mert csak téged találtalak igaznak színem előtt az egész nemzedékben. 2Minden tiszta állatból vigyél hetet-hetet, hímet és nőstényt, a tisztátalanokból pedig kettőt, hímet és nőstényt. 3(A madarakból is hetet-hetet, hímet és nőstényt), hogy ivadékuk az egész földön életben maradjon. 4Mert még hét nap, és akkor negyven nap és negyven éjjel esőt bocsátok a földre, s eltörlök a föld színéről minden lényt, amit alkottam.” 5Noé úgy tett, ahogy az Úr megparancsolta neki.6Noé 600 esztendős volt, amikor a vízözön rátört a földre. 7Noé a vízözön előtt beszállt a bárkába: vele együtt fiai, felesége és fiainak feleségei. 8(A tiszta és tisztátalan állatok, a madarak és a földön élő állatok közül kettő-kettő, 9egy hím és egy nőstény ment Noéval a bárkába, ahogy Isten megparancsolta.) 10Hét nap elteltével a vízözön rátört a földre. 11Noé 600. évében, a második hónap 17. napján, ezen a napon megnyíltak a nagy mélységek forrásai és megeredtek az ég csatornái. 12Az eső negyven nap és negyven éjjel zuhogott a földre. 13Ezen a napon Noé és fiai, Szem, Kám és Jáfet Noé feleségével és fiainak három feleségével együtt beszálltak a bárkába, 14s velük minden fajtájú vadállat, minden fajtájú háziállat, mindenféle földi csúszómászó és mindenféle madár és szárnyas. 15Minden lény, ami lélegzik, párosával ment Noéhoz a bárkába.16Minden lényből egy hím és egy nőstény ment, ahogy Isten megparancsolta. Az Úr bezárta mögötte az ajtót. 17Ezután negyven napig ömlött az eső a földre. A víz megdagadt és fölemelte a bárkát úgy, hogy a föld felett úszott. 18Az ár elhatalmasodott, és erősen megduzzadt a föld felett, a bárka azonban a vízen úszott. 19A víz még magasabb lett a földön, annyira, hogy az ég alatt minden magas hegyet elborított. 20Tizenöt könyöknyivel múlta felül a víz őket, annyival emelkedett a hegyek fölé. 21Így minden élőlény elpusztult, amely a földön mozgott: madarak, háziállatok, vadállatok, mindenféle földi csúszómászó és minden ember. 22Minden, ami lélegzett, ami a szárazföldön élt, elpusztult. 23Így törölt el (Isten) minden élőlényt a földön: az embertől az állatig, a csúszómászókig és az égi madarakig. Mind eltörölte őket a földről. 24Csak Noé maradt meg, és ami vele volt a bárkában. A víz százötven napig áradt a földön. (Ter. 7, 1-24)

Ezután még 150 napig tartott míg a víz visszahúzódott, a bárka végül az Ararát-hegyen állt meg. Még hetek teltek el, amíg végre kiszállhattak a bárkából, egy galamb friss olajágat tartva a csőrében szállt vissza a bárkához, jelezvén, hogy szárazföldet talált. Miután kiszálltak, Noé áldozatot mutatott be az Úrnak. 

21Amikor az Úr megérezte a jó illatot, így szólt magában: „Az ember miatt nem átkozom meg többé a földet, hiszen az emberi szív vágya ifjúkorától kezdve hajlik a rosszra. Nem törlök el még egyszer minden élőlényt, ahogy megtettem. 22Mostantól fogva, amíg a föld áll, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka.” (Ter 8, 21-22)

Az Úr szövetséget kötött Noéval, megígérve, hogy nem pusztítja el újra a Földet. 

1Isten megáldotta Noét fiaival együtt, és így szólt hozzájuk: „Legyetek termékenyek, szaporodjatok, és töltsétek be a földet. 2A föld minden állata, az ég minden madara, a föld minden csúszómászója és a tenger minden hala féljen és rettegjen tőletek: a kezetekbe adom őket. 3Minden, ami él és mozog, szolgáljon nektek eledelül, mindent nektek adok, mint a zöld növényt. 4Csak élő állatot vérével együtt nem ehettek. 5A ti véreteket, éltető véreteket is számon fogom kérni. Számon kérem minden állattól és minden embertől. Mindenkitől, még a testvértől is számon kérem az ember életét. 6Aki embervért ont, annak ember ontsa ki a vérét, mivel Isten saját képmására teremtette az embert. 7Tehát legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet, és uralkodjatok rajta.”8Aztán így szólt Isten Noéhoz és fiaihoz, akik vele voltak: 9„Nézzétek, szövetséget kötök veletek, s utánatok utódaitokkal 10és minden élőlénnyel, amely veletek van: a madarakkal, a háziállatokkal s az összes mezei vaddal, mindennel, ami kijött a bárkából, a föld minden állatával.11Megkötöm veletek szövetségem, többé nem törlök el minden lényt a földről vízözönnel, és nem jön olyan áradat, amely elpusztítja a földet.”12Aztán így szólt Isten: „Ez legyen jele a szövetségnek, amely fennáll köztem és köztetek, meg a veletek levő minden élőlény között minden nemzedékre: 13szivárványt helyezek a felhőkbe: ez legyen a szövetség jele köztem és a föld között. 14Ha összegyűjtöm a föld felett a felhőket és a szivárvány megjelenik a felhőkön, 15akkor megemlékezem szövetségemről, ami fennáll köztem és köztetek, meg minden élőlény és test között. A víz nem válik többé vízözönné, hogy minden lényt elpusztítson. 16Ha a szivárvány megjelenik a felhőkön, látni fogom, és megemlékezem az örök szövetségről, amely fennáll Isten és minden élőlény meg minden test között a földön.” 17Isten így szólt Noéhoz: „Ez annak a szövetségnek a jele, amelyet létrehoztam köztem és minden földi lény között.” 18Noé fiai, akik kijöttek a bárkából, Szem, Kám és Jáfet voltak. Kám Kánaán atyja. 19Ezek hárman voltak Noé fiai, és tőlük származott a föld egész népessége. 20Noé, a földműves, szőlőt kezdett telepíteni. 21Amikor bort ivott, megrészegült, és meztelenül feküdt sátrában. 22Kám, Kánaán atyja látta apja meztelenségét, és elmondta két testvérének. 23Akkor Szem és Jáfet fogták a felöltőt, mindketten a vállukra terítették, háttal bementek és betakarták apjuk meztelenségét. Arcukat elfordították, így nem látták apjuk meztelenségét. 24Amikor Noé fölébredt részegségéből és megtudta, mit tett vele legkisebb fia, 25így szólt: „Legyen átok Kánaánon, legyen a legkisebb szolga testvérei között.”26Azután ezt mondta: „Áldott legyen az Úr, Szem Istene és Kánaán legyen a szolgája. 27Isten adjon tág teret Jáfetnek, lakjék Szem sátraiban, és Kánaán legyen a szolgája.” 28Noé a vízözön után még 350 évig élt. 29Noé egész életkora 950 esztendőt tett ki, akkor halt meg.

A kéziratok között, amelyek a bárkáról képet tartalmaznak, találunk képes Bibliát, világtükröt, zsoltároskönyvet, hóráskönyvet is. A továbbiakban áttekintjük, hogyan változott az évszázadok alatt a képeken a bárka ábrázolása, a 9. századtól egészen a 16. századig.

bnf-msgrec-510-360r.jpgBibliothèque nationale de France, MS Grec 510 - f. 360r (879-883)morgan-liebana.jpgMorgan MS M 644 - f. 79r (940-945)silosapocalypse-add-ms-11695-f079v_1.jpgBritish Library, Add MS 11695 - f. 79v (1100 körül)morganmsm43-8v.jpgMorgan Library, MS M.43 - f. 8v (1212-1220)morganmsm43-9r.jpgMorgan Library, MS M.43 - f. 9r (1212-1220)bibliotheque-de-l-arsenal-ms-1186-13v.jpgBibliothèque de l'Arsenal, MS 1186 réserve - f. 13v (1225-1235)morgan-msm638-2v-fent.jpg

morgan-msm638-2v-lent.jpgMorgan Library, MS M.638 - f. 2v (1244-1254)bnf-mslatin-8865-51quat-r.jpgBibliothèque nationale de France, MS Latin 8865 - f. 51quat r (1250-1275)bl-addms-15268-7v.jpgBritish Library, Add MS 15268 - f. 7v (13. sz. vége)bl-addms-19669-7v.jpgBritish Library, Add MS 19669 - f. 7v (13. sz. vége)bnf-mslatin-10525-3v.jpgBibliothèque nationale de France, MS Latin 10525 - f. 3v (1270-1274)bl-addms-_11639-f521.jpgBritish Library, Add MS 11639 - f. 521 (1277-1286)bl-addms-28162-7v.jpgBritish Library, Add MS 28162 - f. 7v (1290-1300) bnf-msfrancais-938-86r.jpgBibliothèque nationale de France, MS Français 938 - f. 86r (1294) schaffhausenstadtbibliothekministerialbibliothek-min6-2r.jpgSchaffhausen, Stadtbibliothek, Ministerialbibliothek, Min. 6 - f. 2r (14. sz. eleje)morganms-m302-1v.jpgMorgan Library, MS M.302 - f. 1v (1300-1310)bnf-msfrancais-1349-58r.jpgBibliothèque nationale de France, MS Français 1349 - f. 58r (1320-50) morganmsm322-21r.jpgMorgan Library, MS M.322 - f. 21r (1325 körül)bl-addms-47682-7v.jpgBritish Library, Add MS 47682 - f. 7v (1327-1335)bl-addms-47682-8r.jpgBritish Library, Add MS 47682 - f. 8r (1327-1335)bl-addms-47682-8v.jpgBritish Library, Add MS 47682 - f. 8v (1327-1335)bnf-mslatin-4939-8v.jpgBibliothèque nationale de France, MS Latin 4939 - f. 8v (1328-1343)morgan-ms769-20v.jpgMorgan Library, MS 769 - f. 20v (1360 körül) morgan-ms769-22r.jpgMorgan Library, MS 769 - f. 22r (1360 körül) morgan-ms769-23r.jpgMorgan Library, MS 769 - f. 23r (1360 körül) bnf-msespagnol-30.jpgBibliothèque nationale de France, MS Espagnol 30 (1375)bnf-msnaf-15939-26v_1.jpgBibliothèque nationale de France, MS NAF 15939 - f. 26v  bal hasáb (1370-80)bnf-msnaf-15939-26v_2.jpgBibliothèque nationale de France, MS NAF 15939 - f. 26v jobb hasáb (1370-80) bnf-msfrancais-20090-13r.jpgBibliothèque nationale de France, MS Français 20090 - f. 13r (1380-1390)bnf-msfrancais-159-12r.jpgBibliothèque nationale de France, MS Français 159 - f. 12r (1395-1401)bnf-msfrancais-159-13r.jpgBibliothèque nationale de France, MS Français 159 - f. 13r (1395-1401)bnf-msrothschild-2529-175v.jpgBibliothèque nationale de France, MS Rothschild 2529 - f. 175v (1380-1450 között)bnf-msfrancais-9-15r.jpgBibliothèque nationale de France, MS Français 9 - f. 15r (1410)bl-addms-_18850-15v.jpgBritish Library, Add MS 18850 - f. 15v (1410-1430)bl-addms-18850-16v.jpgBritish Library, Add MS 18850 - f. 16v (1410-1430)

bibliotheque-de-genevems-fr-1per1-12r.jpgGenève, Bibliothèque de Genève, Ms. fr. 1/1 - f. 12r (1400-1450)bl-addms-37049-11v.jpgBritish Library, Add MS 37049 - f. 11v (1460-1500)bnf-msfrancais-28-66v.jpgBibliothèque nationale de France, MS Français 28. - f. 66vbl-addms-18851-65v.jpgBritish Library, Add MS 18851 - f. 65v (1497)

bnf-mslatin11972-25r.jpgBibliothèque nationale de France, Latin 11972 - f. 25r libro-de-horas-de-carlosv-vitr-24-3-page31.jpgBiblioteca Nacional de España, V. Károly hóráskönyve - p. 31. (16. sz. eleje)libro-de-horas-de-carlosv-vitr-24-3-page32.jpgBiblioteca Nacional de España, V. Károly hóráskönyve - p. 32. (16. sz. eleje)

_______________

Csodakamra a Facebookon és a Tumblren is!

Források:

https://hu.wikipedia.org/wiki/No%C3%A9_b%C3%A1rk%C3%A1ja

https://en.wikipedia.org/wiki/Noah%27s_Ark

http://szentiras.hu/SZIT/Ter

Képek:

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84522082/f733.item.r=L'arche%20de%20No%C3%A9.zoom - 879-883

http://ica.themorgan.org/manuscript/page/30/110807 - 940-945

http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Add_MS_11695 - 1100 körül

http://ica.themorgan.org/manuscript/page/4/76977 - 1212-1220

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7100723j/f34.item.r=L'arche%20de%20No%C3%A9.zoom - 1225-1235

http://ica.themorgan.org/manuscript/page/4/158530 - 1244-1254

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6000541b/f113.item.r=L'arche%20de%20No%C3%A9.zoom - 1250-1275

http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Add_MS_15268&index=1 - 13. sz. vége

http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Add_MS_19669&index=3 - 13. sz. második fele

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8447877n/f20.item.r=L'arche%20de%20No%C3%A9.zoom - 1270-1274

http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=19212 - 1277-1286

http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Add_MS_28162 - 1290-1300 körül

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84478782/f181.item.r=L'arche%20de%20No%C3%A9.zoom - 1294

http://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/sbs/min0006 - 14. sz. első negyede

http://ica.themorgan.org/manuscript/page/2/77498 - 1300-1310

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8447182j/f125.item.r=L'arche%20de%20No%C3%A9.zoom - 1320-1350

http://ica.themorgan.org/manuscript/page/17/77227 - 1325

http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Add_MS_47682 - 1327-1335 körül

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002483j/f24.item.r=L'arche%20de%20No%C3%A9.zoom - 1328-1343

http://ica.themorgan.org/manuscript/thumbs/143938 - 1360 körül

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002481n/f10.item.r=L'arche%20de%20No%C3%A9.zoom - 1375

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8449690f/f66.item.r=L'arche%20de%20No%C3%A9.zoom - 1370-1380

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8455902x/f29.item.r=L'arche%20de%20No%C3%A9.zoom - 1380-1390

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8449691v - 1395-1401

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52000996s/f352.item.r=L'arche%20de%20No%C3%A9.zoom - 1380-1450

http://expositions.bnf.fr/bestiaire/grand/03_04_bnf.htm - 1410 körül

http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Add_MS_18850 - 1410-1430

http://www.e-codices.unifr.ch/en/list/one/bge/fr0001-1 - 1400-1450

http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Add_MS_37049 - 1460-1500

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8510033z/f1.planchecontact - 15. sz. harmadik negyede

http://www.bl.uk/manuscripts/FullDisplay.aspx?ref=Add_MS_18851&index=2 - 1497

http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000051953 - 16. század első fele