A legbátrabb női szent
2016. november 26. írta: PekZo

A legbátrabb női szent

Bebörtönözték, megkínozták a hitéért majd pedig kivégezték. Története miatt számos szakma tartotta védőszentjének, így a teológusok, a filozófusok, az ügyvédek, a szónokok, de még a nyomdászok is. Emellett a tizennégy segítő szent egyike: ő Alexandriai Szent Katalin, akinek ünnepe november 25-re esik. 

Szent Katalin története az Arany legendában

A szentek életét bemutató középkori sikerkönyv, a Legenda Aurea (Arany legenda), amelyet Jacopo da Voragine 1255-66 között írt, így tárgyalja Alexandriai Szent Katalin történetét.

Katalin, Costus király leánya, tudós volt a szabad művészetek minden ágában. Maxentius császár mindenkit, gazdagot és szegényt Alexandriába hívatott, hogy áldozzanak a bálványisteneknek, s hogy az áldozatokat megtagadó keresztényeket megbüntesse. Katalin tizennyolc éves volt, és árván élt kincsekkel és szolgákkal zsúfolt palotájában. Állatok bõgését és énekesek zengõ hangját hallva hírnököt szalajtott, hogy járjon utána, mi folyik a városban. Amikor megtudta, néhány emberét maga mellé vette, és magát a kereszt jelével megerõsítve odasietett, s látta, hogy keresztényeket vezetnek áldozni, akik a haláltól való félelmükben adták meg magukat.

Ekkor fájdalomtól megsebzett szívvel, bátran a császárhoz fordult és így szólt: „Mind méltóságod, mind a józanész arra intene, ó, császár, hogy előtted méltóképpen tisztelegjek, ha a mennyek Teremtőjét elismernéd, s lelkedet az istenektől elfordítanád.” A templom kapuja előtt állva hosszan vitatkozott a császárral különböző szillogisztikus érvekkel allegorikusan, metaforikusan, dialektikusan és misztikusan. 

Lenyűgözve Katalin eszétől és szépségétől, megparancsolta, hogy vezessék a palotába, és ott gondosan őrizzék. Valóban gyönyörű volt; aki csak látta e hihetetlen szépséget, csodálta és megkedvelte.

A császár a palotába megérkezve így szólt Katalinhoz: „Hallottuk ékesszólásodat, megcsodáltuk bölcsességedet, de mivel elfoglalt az isteneknek bemutatott áldozat, nem értettünk meg mindent teljesen. Most először származásod felől érdeklődünk.” Szent Katalin erre így válaszolt: „Írva van: >>Tenmagadat ne dicsérd s ne hibáztasd mások előtt, mert csak balgák teszik ezt, akiket gyötör ostoba dicsvágy.>>

Mégis megvallom származásom, nem dicsekvésből, hanem alázatból. Katalin vagyok, Costus király egyetlen leánya. Ámbár bíborban születtem, s a szabad tudományokban nem kis jártasságra, tettem szert, ezeket mégis teljességgel megvetve az Úr Jézus Krisztushoz menekültem. Azok az istenek viszont, akiket te tisztelsz, sem számomra, sem mások számára menedéket nem nyújthatnak. Ó, milyen szerencsétlenek is azok, akik olyan isteneket tisztelnek, akik szükségben nem állanak a bajbajutott mellé, a csapások közepette nem sietnek segítségére, s a vészben nem védelmezik meg.”

Látva a császár, hogy Katalin bölcsessége ellenállhatatlan, titkos levélben megparancsolta, hogy minden grammatikus és rétor az alexandriai prétóriumba siessen, s nagy jutalmat kapnak, ha a szónokló szüzet legyőzik érveikkel. Ötven szónokot gyűjtöttek össze különbözõ provinciákból, akik az összes evilági tudományban felülmúltak minden halandót. 

Amikor a szűz meghallotta a rá váró küzdelmet, az Úrnak ajánlotta magát. És íme, az Úr angyala megállott elõtte, biztatta õt, hogy tartson ki. Megígérte, nemhogy legyőzni nem fogják, de megtérítésükkel ő maga készíti elõ számukra a vértanúság pálmáját. Midőn a bölcsek elé vezették, azt mondta a császárnak: „Micsoda igazság az, hogy egyetlen leánnyal ötven szónokot állítasz szembe, akiknek a győzelemért nagy fizetséget ígértél, míg engem a jutalom reménye nélkül kényszerítesz küzdelemre? Mégis lesz jutalmam: az Úr Jézus Krisztus, aki reménység és korona azok számára, akik érte harcolnak!”

A szűz bölcsen vitatkozott a szónokokkal, s nyílt érvekkel megcáfolta őket, azok pedig meghökkenve nem tudtak mit felelni, és hallgatásba merültek. Erre a császár éktelen haragra gerjedt, és szidalmazni kezdte őket, amiért egy leánytól ily csúfosan hagyták magukat legyőzni. Akkor az egyik, a többiek mestere így szólt: „Tudod, császár, hogy előttünk még nem állt ember, akit azonnal le ne győztünk volna, de ez a leány, akiből Isten Lelke szól, olyan csodálatot keltett bennünk, hogy sem nem tudunk, sem nem merünk akár egyetlen szót is szólni Krisztus ellen. Ezért, császár, őszintén bevalljuk, hogy ha nem tudsz meggyőzőbb érveket felhozni az istenek mellett, akiket eddig tiszteltünk, mindnyájan Krisztus hitére térünk.”

Hallva ezt a zsarnok még nagyobb haragra gyúlva megparancsolta, hogy a város közepén égessék meg őket. A szűz pedig megerősítette és állhatatossá tette a bölcseket a vértanúság vállalásában, s buzgón tanította őket a szent hitre. Amikor azon bánkódtak, hogy keresztség nélkül kell meghalniuk, a szűz így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Kiontott véretek keresztség és korona lesz számotokra.” Miután megerősítették magukat a kereszt jelével, a lángok közé taszították őket. Lelküket úgy adták vissza az Úrnak, hogy hajuk és ruhájuk meg sem pörkölõdött.

Miután a keresztények eltemették őket, az uralkodó így szólt a szűzhöz: „Ó, nemes szűz, gondolj ifjúságodra! A királyné után második hely illetne palotámban, a város közepén szobrod állna, s mindenki istenként imádna.” A szűz erre azt válaszolta; „Ne beszélj ilyeneket, hisz bűn még csak gondolni is erre! Én Krisztus jegyese vagyok, ő az én dicsőségem, ő a szerelmem, ő az én kedves gyönyörűségem. Az ő szerelmétõl sem csábítás, sem megkínzatás nem tud eltántorítani.” Erre a császár haragra gerjedve megparancsolta, hogy vetkőztessék le és ólmos korbáccsal verjék meg, majd vessék sötét börtönbe és tizenkét napig éheztessék.

A királyt ekkor valami sürgős ügy birodalma határain kívülre szólította. A királyné, aki égő szeretetre gyúlt Katalin iránt, a hadsereg fejével, Porphyriusszal együtt az éjszaka kellős közepén a szűz börtönébe sietett. Amikor a királyné belépett, látta, hogy a cellát mondhatatlan fényesség tölti be, és a szűz sebeit angyalok kenegetik. A szűz ekkor az örök boldogságról kezdett prédikálni, s megtérítvén őt, megjövendölte neki, hogy elnyeri a vértanúság koronáját. Így beszélgettek késõ éjszakáig. Porphyrius hallotta mindezt, s a szűz lábaihoz borult, majd kétszáz vitézével együtt fölvette Krisztus hitét. Mivel a zsarnok megparancsolta, hogy tizenkét napon át ne adjanak neki ételt, Krisztus ezekben a napokban egy fehér galambot küldött hozzá, aki mennyei eledellel táplálta. Végül angyalok és szüzek kíséretében megjelent előtte maga az Úr, mondván: „Leányom, ismerd meg Teremtődet, akinek nevéért olyan nehéz küzdelmet vállaltál! Tarts ki, melletted vagyok!”

A császár visszatérve megparancsolta, hogy Katalint vezessék elébe. Látva kitűnő egészségét, amit a hosszú éhezésnek meg kellett volna törnie, azt gondolta, hogy valaki ennie adott a börtönben. Haragjában megparancsolta, hogy kínozzák meg az õröket. Mire Katalin azt mondta: „Én embertõl nem kaptam eledelt, Krisztus táplált angyalai által.” 

Ekkor egy prefektus az őrjöngő királynak azt tanácsolta, hogy három napon belül készíttessen négy darab, vasfűrészekkel és hegyes szögekkel körültűzdelt kereket, hogy azok a legszörnyűbb kínok közt szaggassák szét a szüzet, s hogy elrettentse a többi keresztényt e példás büntetés. Megparancsolták, hogy két kereket az egyik irányba, a másik kettőt pedig az ellenkezõ irányba forgassanak, úgy, hogy ezek alulról szaggassák a testét, amazok meg felülről tépjék. Akkor a szent szűz kérte az Urat, hogy nevének dicséretére és a körülállók megtérítésére törje össze e szörnyű szerszámot. És íme, az Úr angyala olyan erővel zúzta össze a malmot, hogy szétrepülő darabjai négyezer pogányt öltek meg.

Kimondva rá a halálos ítéletet a császár megparancsolta, hogy fejezzék le. Amikor a vesztõhelyre vezették, felemelte szemét az égre, imádkozni kezdett, mondván: „Ó, hívők reménysége és üdve, ó, szüzek ékessége és dicsősége, Jézusom, jó király, esedezem hozzád, hogy ha valaki megemlékezik szenvedésemről a végóráján, vagy bánni szükségében engem hív, kegyesen hallgasd meg, és teljesítsd kérését!” Ekkor szózat hallatszott: „Jöjj, kedvesem, jegyesem, íme az ég kapuja nyitva áll előtted. És megígérem, hogy azoknak, akik halálodról buzgó lélekkel megemlékeznek, a kért segítséget megadom a mennyekből.”

Amikor lefejezték, testébõl vér helyett tej buzogott. Az angyalok pedig felemelték a testét arról a helyrõl, és a Sinai hegyre vitték, több mint húsznapi járásra, és ott kegyelettel eltemették. Csontjaiból szüntelen olaj csorog, amely minden nyomorék tagot meggyógyít.

Fontos megjegyeznünk, hogy Katalin öt dologban tûnik különösen csodálatra méltónak: a bölcsességben, az ékesszólásban, az állhatatosságban, a szûzi tisztaságban és a kiváltságos méltóságban.

Szent Katalin történelmi alakja 

Donald Attwater szerint nincs bizonyíték arra, hogy néhány görög író elméjén kívül valóban létezett volna Katalin. Harold T Davis is megerősíti, hogy nem sikerült Katalint semmilyen történelmi személyiséggel összekötni, elképzelhető viszont, hogy történetét inkább Alexandriai Hüpatia pogány filozófusnő történetének ellenpontjaként találták ki, akit éppen a keresztények köveztek halálra az V. század elején.

Katalin történetének legkorábbi írásos emléke egy X. századi dokumentumban, a II. Baszileiosz számára készült Menologiumban található. Ennél régebbiek a nevéhez kötött tárgyi emlékek, a Sínai-hegyen található kolostorban 800 körül újrafelfedezett ereklyéi. A kolostort I. Jusztiniánusz építtette a VI. században, magában foglalja az Égő Csipkebokor kápolnáját, amelyet pedig még I. Konstantin császár anyja Szent Ilona (más néven Szent Heléna) építtetett azon a helyen, ahol a hagyomány szerint Mózes az égő csipkebokrot látta. A kolostor zarándokhellyé vált a VII. századtól, többek között Katalin tisztelői előtt is.

Christine Walsh az "Alexandriai Szent Katalin kultusza a kora középkori Európában" című könyvében arra a következtetésre jut, hogy a Diocletianus alatt 303-ban lezajlott keresztényüldözések emlékének szóbeli hagyománya Katalin történetének az alapja. Nem biztos, hogy létezett egy konkrét személy, hanem inkább arról lehet szó, hogy a hitükért kivégzett keresztény nők emléke állt össze az ő alakjában. 

A középkorban Szent Katalin az egyik legfontosabb szűz mártírszent volt. Mikor a Sínai-hegyen megtalálták a testét, azon állítólag még nőtt a haj és gyógyító olajat bocsátott ki magából. Mivel a Sínai-hegyhez eljutni nem volt egyszerű, számos zarándok a franciaországi Rouenba látogatott el, illetve az angliai Canterburybe vagy Westminsterbe. Rouenban állítólag Katalin ujjait őrizték, az utóbbi két helyen pedig a Hitvalló Eduárd által a Sinai-hegyére tett zarándoklatról fiolában hozott olajat.  

Képi ábrázolás

Szent Katalint a képeken általában a késekkel kirakott kerék alapján lehet felismerni, vagy karddal az oldalán, utalva megkínzásának, halálának körülményeire. Néha pálmaággal a kezében ábrázolják, ami a mártíromságára utal. Megtaláljuk önálló képeken is, vagy más szentekkel a Madonna és a gyermek Jézus társaságában. A XIV. században jelent meg a Krisztussal kötött misztikus házasság ábrázolása témaként, erre számos példa található aztán a későbbi évszázadokban is.

  

pseudo-jacopino_di_francesco-beheadcat-c1325_1330.jpgPseudo Jacopino di Francesco, Szent Katalin lefejezése (1325-30)pseudo-jacopino_di_francesco-cat-freed-fr-wheel-c1325_1330.jpgPseudo Jacopino di Francesco, Szent Katalint kiszabadítja egy angyal a kerékről (1325-30)bartolomeo_bulgarini-c1335-1340.jpgBartolomeo Bulgarini, Szent Katalin (1335-40 körül)barna-da-siena-mystic_mar-1340.jpgBarna da Siena, Szent katalin misztikus házassága (1340)altichiero-da-zevio_stcat-beheading-1378-84.jpgAltichiero da Zevio, Szent Katalin lefejezése (1378-84)cenni-catherin-1380.jpgCennino Cenni, Szent Katalin (1380)monaco-stcat-behead-1394-5.jpgLorenzo Monaco, Szent Katalin lefejezése (1394-5)schongauer-stkat-1480-90.jpgMartin Schongauer, Szent Katalin (1480-90)workshop_of_master_of_the_protective_saints_of_cologne-stkat-1480ut.jpgA védőszentek naptárának kölni mestere, Szent Katalin (1480 után)durer-stkat-martyr-1497-99.jpgAlbrecht Dürer, Szent Katalin mártíromsága (1497-99)raffaello-st-cat-1518.jpgRaffaello Sanzio, Szent Katalin (1508)gaudenzioferrari-catherin-evsznelk.jpgGaudenzio Ferrari, Szent Katalin (16. sz. első fele) cranach-beheadcat-1504-5.jpgLucas Cranach id., Szent Katalin lefejezése (1508 körül)fernando_ya_ez-santa_catalina-prado.jpgFernando Yañez, Szent Katalin (1510 körül)cranach-beheadcat-1515.jpgLucas Cranach id., Szent Katalin lefejezése (1515)cesare-da-sesto-holy_fam-st-cat1515-20.jpgCesare da Sesto, A szent család és Szent Katalin (1515-20)andrea-del-sarto_madonna-cat-eliz-john-1519.jpgAndrea del Sarto, Mária és Erzsébet gyermekével (1519)domenico-beccafumi-stcat-myst_mar-1521.jpgDomenico Beccafumi, Szent Katalin misztikus házassága (1521)lorenzo-lotto-cather-1522.jpgLorenzo Lotto, Szent Katalin (1522)luini-madonna-stcat-et-barb.jpgluini-madonna-stcat-et-barb-1522-25det.jpgBernardino Luini, Madonna gyermekével Szent Katalin és Szent Barbara társaságában (1522-25)correggio-mystic_mar-1526-7.jpgCorreggio, Szent Katalin misztikus házassága (1526-27)jacopobassano_stcat-martyrdom-1544.jpgJacopo Bassano, Szent Katalin mártíromsága (1544)veronese-mystmar-1547.jpgPaolo Veronese, Szent Katalin misztikus házassága (1547)prosperofontana-sztcsalad-kat-kerjan-1551-56.jpgProspero Fontana, A szent család Szent Katalinnal és Keresztelő Szent Jánossal (1551-56)oraziosamacchini-mad-stkat-stmarg-stfer-1570s.jpgOrazio Samacchini, Madonna gyermekével és szentekkel (1570-es évek)antiveduto-gramatica-stkat-1590_1615.jpgAntiveduto Gramatica, Szent Katalin (1590-1615) laviniafontana-stkat-1581.jpgLavinia Fontana, Szent Katalin misztikus házassága (1581)annibalecarracci-mystic_m-stcat-1585-87.jpgAnnibale Carracci, Szent Katalin misztikus házassága (1585-87)caravaggio-stkat-1598c.jpgcaravaggio-stkat-1598c-det.jpgCaravaggio, Szent Katalin (1598 körül)francescobrizio-madonna-stcatstfran-1610-12.jpgFranceso Brizio, Madonna gyermekével Szent Katalin és Szent Ferenc társaságában (1610-12)artemisia-gentileschi-stcather-1620c.jpgArtemisia Gentileschi, Szent Katalin (1620 körül)artemisia-gentileschi-stcather-1640s.jpgArtemisia Gentileschi, Szent Katalin (1640 körül)konstantinostzanes-stkat-1650-1699.jpgkonstantinostzanes-stkat-1650-1699-dat1.jpgkonstantinostzanes-stkat-1650-1699-dat3.jpgkonstantinostzanes-stkat-1650-1699-dat4.jpgkonstantinostzanes-stkat-1650-1699-dat2.jpgKonstantinos Tzanes, Szent Katalin története (1650-99)guercino-catherin-1653.jpgGuercino, Szent Katalin mártíromsága (1653)

_____________

Csodakamra a Facebookon és a Tumblren is! 

 

Források:

http://www.katolikus.hu/szentek/szent231.html

http://mek.oszk.hu/04600/04626/html/legenda0107.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Catherine_of_Alexandria

https://en.wikipedia.org/wiki/Hypatia_of_Alexandria

https://en.wikipedia.org/wiki/Diocletianic_Persecution

Képek:

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/the-beheading-of-st-catherine-of-alexandria/-AG03sTz-FkPNQ?hl=hu - Pseudo-Jacopino di Francesco, 1325-1330

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/st-catherine-of-alexandria-freed-from-the-wheel/9wE7GqmQ8bQuPQ?hl=hu - Pseudo-Jacopino di Francesco, 1325-1330

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/saint-catherine-of-alexandria/6wHms80heqS6vg?hl=hu - Bartolomeo Bulgarini, 1335/1340 körül

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/b/barna/mystic_m.html - Barna da Siena, 1340

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/a/altichie/1/4saints2.html - Altichiero da Zevio, 1378-84

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/c/cenni/catherin.html - Cenni di Francesco di Ser Cenni, 1380

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/l/lorenzo/monaco/1/03monaco.html - Lorenzo Monaco, 1394-95

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/saint-catherine-of-alexandria/XwFMFVnNrn6cYg?hl=hu - Martin Schongauer, 1480-90

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/saint-catherine/AgHSpc9psBzMPA?hl=hu - Védőszentek mestere, 1480 körül

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/the-martyrdom-of-saint-catherine/bwEaDsWLI0eS4g?hl=hu - Albrecht Dürer, 1497-98

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/c/cranach/lucas_e/04/16religi.html - Lucas Cranach id., 1504-05

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raffael_020.jpg - Raffaello, 1507 körül

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fernando_ya%C3%B1ez-santa_catalina-prado.jpg - Fernando Yañez, 1510 körül

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/c/cranach/lucas_e/01/19altar.html - Lucas Cranach id., 1515

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/virgin-and-child-with-st-catherine-and-st-john-the-baptist-ca-1515/RQG7fZh4ND3Y5g?hl=hu - Giovanni Battista Cima da Conegliano, 1515 körül

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/c/cesare/holy_fam.html - Cesare da Sesto, 1515-20

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/a/andrea/sarto/1/madonna.html - Andrea del Sarto, 1519

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/b/beccafum/70cather.html - Domenico Beccafumi, 1521

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/l/lotto/3/12cather.html - Lorenzo Lotto, 1522

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/l/luini/father/2/madonna.html - Bernardino Luini, 1522-25

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/c/correggi/various/mystic_m.html - Correggio, 1526-27

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/b/bassano/jacopo/1/06cather.html - Jacopo Bassano, 1544

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/the-mystic-marriage-of-st-catherine/CwGX8R7QywPwVQ?hl=hu - Paolo Veronese, 1547 körül

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/f/ferrari/gaudenzi/catherin.html - Gaudenzio Ferrari, 16. sz.

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/holy-family-with-st-catherine-of-alexandria-and-the-infant-st-john-the-baptist/NAEyd0ZpNaSlJw?hl=hu - Prospero Fontana, 1551-56

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/the-holy-family-with-st-catherine-of-alexandria-st-margaret-of-antioch-and-st-francis-of-assisi/CQFCHV6XjJbd2Q?hl=hu - Orazio Samacchini, 1570-es évek

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/the-holy-family-with-saint-catherine-of-alexandria/wgGPO7QCdDElYw?hl=hu - Lavinia Fontana, 1581

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/c/carracci/annibale/1/mystic_m.html - Annibale Carracci, 1585-87

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/saint-catherine-of-alexandria/YAESD9ET2M1BLg?hl=hu - 1590-1615

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/saint-catherine-of-alexandria/agFl96mbF4p-Aw?hl=hu -Caravaggio, 1598

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/b/brizio/madonna.html - Francesco Brizio, 1610-12

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/g/gentiles/artemisi/catherin.html - Artemisia Gentileschi, 1620 körül

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/g/gentiles/artemisi/stcather.html - Artemisia Gentileschi, 1640-es évek

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/g/guercino/1/catherin.html - Guercino, 1653

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/st-catherine-and-scenes-from-her-life/agGgEpwOi9F9Dw?hl=hu - Konstantinos Tzanes, 17. század második fele