Méhek és korbács
2015. május 30. írta: PekZo

Méhek és korbács

Ez a két dolog az, amit a művészek előszeretettel alkalmaztak Szent Ambrus attribútumaként, legyen szó szoborról vagy domborműről, freskóról vagy festményről. Szent Ambrus a latin egyház négy nagy egyháztanítójának egyikeként (Szent Jeromos, Hippói Szent Ágoston, és Nagy Szent Gergely a négyes másik három tagja), illetőleg milánói püspökként kitüntetett szerepet élvezett legalábbis a lombardiai művészetben.

4doctors.jpg

Ismeretlen - 'az Izsák történet mestere', az Assisibeli San Francesco templom, Ambrus a jobb oldalon látható (1295 körül)

Élete

Ambrus 339-ben látta meg a napvilágot Trierben, akkori nevén Augusta Treverorumban egy római prefektus fiaként. Neve azonban nem ezzel a várossal, hanem majd Mediolanummal, vagyis Milánóval forr össze.

Még csecsemő volt, mikor állítólag édesanyja azt vette észre, hogy egy méhraj szállt a gyermekre a bölcsőben. A raj teljesen ellepte az arcát, bemásztak a szájába. Aztán egyszer csak felszállt a méhraj egy csepp mézet maga után hagyva, a gyermeknek pedig semmi baja nem volt. A dolog láttán megrémült az apja és így szólt: „Ha ezt túlélte ez a kisded, majd még sokra viszi!”

Ambrus jogot tanult, hivatali pályára szánták. Előbb Sirmiumban (ma Szávaszentdemeter, Szerbia) teljesített szolgálatot, majd 372-ben kinevezték Aemilia-Liguria kormányzójává, aminek központja Milánó volt.

Ekkoriban a milánói püspök az ariánus Auxentius volt. Az arianizmus IV. századi mozgalma szerint a Fiú nem öröktől való, hanem az Atya „teremtménye”, vagyis nem egylényegű (homouszion), hanem "csak" hasonló lényegű (homoiuszion) az Atyával. Ez tulajdonképpen azt jelentette, hogy Jézus isteni voltát, s egyúttal a Szentháromság tanát tagadta, vagyis a katolikus egyházzal ment szembe. A mozgalommal szemben felléptek már ugyan még Arius életében is (első nikaiai zsinat - 325), de ekkor még kisebb módosításokkal tanaikban fennmaradhattak. Mikor 374-ben meghalt Auxentius és püspökválasztásra készülődtek, Ambrus mint kormányzó megjelent a bazilikában, megelőzendő az esetleges komolyabb összetűzéseket az ariánusok és a Szentháromság-hívők között. Egyszer csak egy gyermek felkiáltott: 'Ambrosius episcpous!' - 'Ambrosius legyen a püspök!'

A Legenda Aurea így beszéli el a történetet:

"Mikor ez tudomására jutott, hogy a megfélemlítés eszközével visszatartsa magától őket, a templomból kilépve törvénykezni kezdett, s szokásával ellentétesen több személyt megkínoztatott. Mindazonáltal a nép fölkiáltott: „A te bűnöd szálljon miránk!” Lelkében háborogva hazatért, s filozófusként akart föllépni, de ebben is megakadályozta valami. Mindenki szeme láttára utcanőket hívatott a házába, hogy ezek láttán a választás visszavonására késztesse a népet, de mikor ezzel sem ért el semmit, s a nép egyre csak azt kiáltotta: „A te bűnöd szálljon miránk!”, az éj leple alatt megszökött. Azt hitte, Ticinus felé tart, de reggelre Milánó városának Római-kapuja előtt találta magát. Mikor rábukkantak, őrizete alatt tartotta a nép, s beadványt küldtek a kegyelmes Valentinianus császárhoz, aki nagy-nagy örömmel vette, hogy az általa kirendelt bírókat papi szolgálatra kérik. Örvendezett Probus prefektus is, hogy beteljesedett a szava, hiszen Ambrus elutaztakor ezt a parancsot adta neki: „Menj el, de ne mint egy bíró, hanem mint püspök!” Míg a választ várják Rómából, ismét elrejtőzik, de megtalálják. Mivel még csak hittanuló, megkeresztelkedik, s nyolcadnapra a püspöki székbe emelik."

iw_volvinio_altare-s_ambrogio_18.jpg

Ambrus elmenekül, mert nem akar püpök lenni, részlet a Volvinio oltárról, Szt. Ambrus bazilika (IX. század) 

Új hivatalát kellő komolysággal kezelte, vagyonát szétosztotta, a napjait ettől fogva a munkának, a tanulásnak és az imádságnak szentelte. Erőteljesen fellépett az ariánusok ellen, illetve még a császárral szemben is az egyház védelme érdekében.

Ágoston így ír róla a Vallomásokban: 

"Istennek ez az embere a katolikus igazságnak szokatlanul kemény védelmezője volt a tévtanítókkal szemben. Nem törődött az életveszéllyel, bátran küzdött Krisztusért, hűségesen tanított az Egyházban.''

Az ariánus vita során a császár többször beavatkozott az Egyház életébe, ezért Ambrus szükségesnek látta, hogy fölhívja a figyelmet egy elfeledett alapelvre: ,,A császár az Egyházban van, és nem az Egyház felett!'' 

Ennek a hozzáállásnak ragyogó példája a 385 nagyböjtjének idején történt eset. Az udvar hirtelen úgy határozott, hogy ráparancsol a püspökre, adjon át egy templomot az ariánusoknak. Ambrus azonban így válaszolt a parancsra: ,,Nem, császár, ez részemről árulás, számodra pedig szerencsétlenség lenne! Egy egyszerű magánember házához nem nyúlhatsz hozzá, Isten egyházát viszont el mernéd rabolni?'' Erre az egyik udvari ember így ellenkezett: ,,Te nem tudod, hogy a császár mindent megtehet, és hogy minden az ő tulajdona?'' ,,Ó, császár - mondta Ambrus -, ne végy magadra bűnt, hanem vesd alá magadat Istennek, ha hosszan akarsz uralkodni. Hiszen írva van: 'Adjátok meg Istennek, ami az Istené!' Hozzád tartoznak a paloták, a püspökhöz pedig a templomok!'' A még gyermekkorban lévő Valentinianus császár azonban tovább erősködött: ,,De nekem egy templom is kell!'' Erre a püspök ismételten nemet mondott. Kívülről ekkor nagy lárma hallatszott, mert tömeg gyűlt a császári palota köré és azt követelte, hogy bocsássák el a püspököt. Féltek ugyanis, hogy bántódás éri Ambrust. Így kiáltoztak: ,,Készen vagyunk meghalni keresztény hitünkért!'' Akkor a császár megrettent, és kérte Ambrust, szóljon a néphez. Ő megkérdezte, hogy mit mondjon. A császár azt mondta: ,,Mondd meg nekik, hogy egy templomot sem veszek el tőlük!''

Ez azonban nem nyugtatta le az ariánusokat. Néhány nap múlva gyakorlatilag ostromzár alá vették a templomot, ahol Ambrus és a gyülekezet elbarikádozta magát. Ambrus prédikált, zsoltároztak, majd himnuszokat énekeltek. Ambrus többek között ezt mondta: ,,Szívesen odaadom a császárnak összes javaimat, az életemet is, de arra, hogy az Egyház szentélyeit neki átadjam, egyszerűen nincs jogom.'' A három nap elteltével, anélkül hogy a templomot át kellett volna adniuk, a katonákat visszavonták.

A IV. századi császári udvar intrikái egyébként is folyamatosak voltak. Így történt meg az az eset, hogy amikor Thesszalonika városa vétkezett a császár ellen, Ambrus ugyan rávette a császárt, hogy bocsásson meg a város lakóinak, végül az udvari emberek addig ügyeskedtek, míg végül a császár mégis lemészároltatott 7000 embert. Ambrus kiközösítette a császárt és felszólította bűnbánatra. A császár vonakodva akart ennek eleget tenni, végül mégis meg kellett adnia magát, 390 karácsonyán vezeklő ruhában jelent meg a templomban és kérte az egyházba való visszafogadását.
vandyck-ambrose.jpg

Sir Anthony van Dyck, Szt. Ambrus megtiltja Theodosius császárnak, hogy belépjen a templomba (1619-20)

Ambrus vezette be az ún. ambrozián liturgikus énekeket, melyeket Milánó környékén ma is használnak. Életrajzírói szerint akkor énekelte ezeket, amikor az arianusok megostromolták a milánói bazilikát. A liturgiában is rugalmasságot tanúsított, mert szerinte a liturgia olyan eszköz, amely a hívőket segíti az istentisztelet alatt. Szent Ágostonnak azt ajánlotta, hogy mindig legyen tekintettel a helyi liturgikus szokásokra: Si fueris Romae, Romano vivito more; si fueris alibi, vivito sicut ibi - Ha Rómában vagy, tégy úgy, mint a rómaiak, ha máshol, tégy aszerint.

Ambrus püspök himnuszokat is szerzett, ezek közül néhány a mai napig fennmaradt (Deus Creator Omnium - https://www.youtube.com/watch?v=-XoddVeT-f0, Aeterne rerum conditor, Jam surgit hora tertia, Jam Christus astra ascendante, Veni redemptor gentium). A hagyomány neki tulajdonítja a Te Deum laudamus-t (https://www.youtube.com/watch?v=r-A4kueWL4g), amely akkor született, amikor megkeresztelte Szent Ágostont.

gozzoli-ambr.jpg

Benozzo Gozzoli, Szt. Ambrus megkereszteli Szt. Ágostont (1464-65)

Teológiai működését alapvetően befolyásolta egyrészt a klasszikus műveltsége, a szotikus és cicerói filozófia, másrészt görög tudása miatt Órigenész. Fontos gondolatai voltak Szűz Máriára vonatkozóan is, amely átfogta Mária makulátlanságát, illetve azt a gondolatot, hogy ő Isten anyja.

Ambrus 397 nagyszombaton halt meg. Mikor pedig Húsvét éjszakáján a templomba szállították a testét, sok megkeresztelt gyermek látta őt. Egyesek azt mondták, egy bírói széken ült, mások ujjukkal mutogatták szüleiknek, hogy ott száll a mennybe, egyesek pedig azt mesélték, hogy egy csillagot láttak a teste fölött.

Képi ábrázolás 

Mivel Milánóban fontos szerepet játszott életében, ráadásul egyháztanítóként is tiszteljük, több műalkotás is kötődik az ő emlékéhez.

Itt van mindjárt a még életében megépített Basilica di Sant' Ambrogio (Szt. Ambrus Bazilika), eredeti nevén Basilica Martyrum. Ez utóbbi nevét onnan kapta, hogy az egyház több mártírjának teste itt pihen - Vittore il Moro, Vitale, Nabore, Felice, Gervasio, Protasio.

bas-st-ambr.jpg

   Basilica di Sant' Ambrogio - Milánó (379-386)

Amiért ezen túlmenően érdekes a ma egyébként a 12. században átépített formában látható templom, az a San Vittore in Ciel d'oro kápolnában található mozaik, aminek Szt. Ambrust ábrázoló képe állítólag magát Ambrust ábrázolja.

ambrose.jpgSzt. Ambrust ábrázoló mozaik, Basilica di Sant'Ambrogio - Milánó

640px-sant_ambrogio_cript_in_basilica_of_sant_ambrogio_milan.jpg

Szt. Ambrus teste (püspöksüveggel, fehérben) a bazilika kriptájában

Szintén kiemelkedő alkotás a Szt. Ambrus Bazilika főoltára, az ún. Volvinio oltár, melynek névadója 824 és 859 között készítette bizánci mesterek segítségével a műalkotást. Mivel ezekben az években Bizáncban már javában zajlott a második képrombolás korszaka (814-843), kapva kaptak a mesterek az alkalmon, hogy tudásukat idegenben is megcsillogtassák. Az oltár előlapján Krisztus életéből vett jelenetek láthatók, hátlapján pedig Ambrus életéből vett eseményeket ábrázoltak.

iw_volvinio_altare-s_ambrogio_03.jpg

 a Volvinio oltár előlapja, Szt. Ambrus bazilika (IX. század)

iw_volvinio_altare-s_ambrogio_13.jpg

Szt. Ambrus a Volvinio oltáron, Szt. Ambrus bazilika (IX. század)

Ambrust természetesen Milánón kívül is becsben tartották mint egyházdoktor. Ezt bizonyítja a palermói Palatinus kápolna is, ahol Ágostonnal együtt a főhajóban láthatjuk mozaikon. A gyönyörű román kápolna ótestamentumi jelentekkel díszített a falakon, erős bizánci hatású mozaikok formájában.

33nave_n-palermo.jpg

unknown-artist-st-ambrose-of-milan-capella-palatina-palazzo-dei-normanni-a-palermo-palermo-sicily-italy-circa-1140_1.jpg

Szt. Ambrus, Cappella Palatina, Palermo (1130-1143)

Jelenleg a Brera képtárban található Milánóban az freskó, ami Ambrust korbáccsal a kezében ábrázolja, amint az ariánusokat kiűzi a templomból. A XIV. század második feléből származó képen már látható az elmozdulás a reneszánsz felé.

st-ambrose-pinacoteca-di-brera.jpg

Ismeretlen festő, Szt. Ambrus kiűzi az ariánusokat (1350-1400)

A reneszánsz beköszöntével is folytatódott Ambrus kultusza, sőt az egyik velencei festőcsalád, a Vivarinik három generációja is festett Szent Ambrusról. Láthatjuk a korbácsot a képeken, ami a hit védelmezőjeként mutatja be Ambrust.

masolino-ambrose.jpg

Masolino, Szt. Ambrus (1435)

paolo-ambrose.jpg

 Giovanni di Paolo, Szt. Ambrus (1465)

Giovanni di Paolo festménye még a korábbi bizánci hagyományokat követi, hiába írunk már 1465-öt, az arany háttér inkább idézi Simone Martini oltárképét a XIV. század elejéről.

10_simone_martini_polittico_di_cambridge.jpg

Simone Martini, Cambridge poliptichon -  Szt. Ambrus bal oldalon (1320-25)

triptych-ambr.jpg

Antonio Vivarini és Giovanni d'Alemagna , Madonna az egyházdoktorokkal (1446)

vivarini-bartolommeo-ambrose.jpg

Bartolomeo Vivarini, Szt. Ambrus poliptichon (1477)

vivarini-alvise-ambrose.jpg

Alvise Vivarini, Szt. Ambrus oltárkép (1503)

Szt. Ambrus megjelenik Milánó zászlaján is, melynek az első változatát Giuseppe Arcimboldi és Giuseppe Meda tervezte 1565-ben. Ezen Ambrus látható a jól ismert korbáccsal, miközben fellép az ariánusokkal szemben.

milano-gonfalone.jpg

Ippolito II d'Este (akit a Magyarországon esztergomi érsekként ismert Estei Hippolit után neveztek el, anyja Lucrezia Borgia, nagyapja VI. Sándor pápa) miután 1538-ban kinevezték bíborossá még jobban kiteljesedhetett művészetpártolási tevékenysége. Ennek egyik példája a Benvenuto Cellininek adott megbízás pecsétjének elkészítésére. A pecsét két jelenetet tartalmaz: Szt. János prédikál a sivatagban, illetve Szt. Ambrus, korbáccsal a kezében elűzi az ariánusokat.

cellini-este.jpg

Benvenuto Cellini, Ippolito II d'Este bíboros pecsétje (1540)

Tiziano eredetileg a Santo Spirito számára festett nyolc tondója (vagyis kerek festmény), ma a Santa Maria della Salutéban található Velencében, a négy evangelistát és a négy egyházatyát ábrázolja, így köztük Ambrust. Széles ecsetvonásokkal barnás fényben inkább a színek foltjaival teremtette meg a hangulatot a festő a képen.

tiziano-ambrose.jpg

Tiziano Vecellio, Szt. Ambrus (16. század) 

Egyházatyaként Ambrus megjelenik a Szt. Péter Bazilikában is, Gian Lorenzo Bernini által megálmodott Szt. Péter trónja (Cathedra Petri), ahol a széket két nyugati és két keleti egyházatya hordozza: Szt. Ambrus és Szt. Ágoston, illetve Aranyszájú Szt. János és Szt Athanáziusz.

stpeter-cath.jpg

Gian Lorenzo Bernini, Szt. Péter trónja (1647-53)

sztpeter-szeke-metszet.png

Jacques Blondeau metszete 1692-ből

Ambrus ugyan már elmúlt harminc éves, mikor megkeresztelték, de annál nagyobb ívet futott karrierje életében, aminek köszönhetően a keresztény művészetnek is fontos alakjává vált.

 

Források:

http://en.wikipedia.org/wiki/Ambrose

http://mek.oszk.hu/04600/04626/html/legenda0041.html

http://www.katolikus.hu/szentek/1207.html

http://m.nyest.hu/hirek/nyolc-nap-alatt-a-puspoki-szekbe

http://hu.wikipedia.org/wiki/Arianizmus

http://www.angelfire.com/ny4/djw/ambrose.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Vivarini

http://www.newadvent.org/cathen/15491b.htm

http://www.christianiconography.info/ambrose.html

http://en.wiktionary.org/wiki/when_in_Rome,_do_as_the_Romans_do

http://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Sant%27Ambrogio

http://www.to.chiesadimilano.it/or4/or?oid=52059&woid=186048

http://www.italianways.com/volvinios-altar-crown-of-the-church-in-milan/

http://www.storiadimilano.it/Arte/arte_medievale.htm

http://www.storiadimilano.it/Personaggi/vescovi_famosi/ambrogioleggende.htm

http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_San_Pietro_in_Gessate

http://www.storiadimilano.it/Personaggi/vescovi_famosi/ambrogioleggende.htm

http://it.wikipedia.org/wiki/Stemma_di_Milano

http://en.wikipedia.org/wiki/Chair_of_Saint_Peter

Képek:

http://www.wga.hu/framex-e.html?file=html/m/master/isaac/doctor.html&find=st+ambrose

http://www.wga.hu/framex-e.html?file=html/d/dyck_van/3other/emperor.html&find=st+ambrose

http://rete.comuni-italiani.it/foto/2008/wp-content/uploads/2009/01/88201-800x518-500x323.jpg

http://m2.paperblog.com/i/130/1301835/milano-lombardia-L-hwFW3E.jpeg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:9663_-_Milano_-_S._Ambrogio_-_Ciborio_-_Foto_Giovanni_Dall%27Orto_25-Apr-2007.jpg

http://www.wga.hu/framex-e.html?file=html/zgothic/mosaics/4palatin/33nave_n.html&find=st+ambrose

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/77/Sant%27Ambrogio_Cript_in_Basilica_of_Sant%27Ambrogio%2C_Milan.jpg/640px-Sant%27Ambrogio_Cript_in_Basilica_of_Sant%27Ambrogio%2C_Milan.jpg

https://05varvara.files.wordpress.com/2011/08/unknown-artist-st-ambrose-of-milan-capella-palatina-palazzo-dei-normanni-a-palermo-palermo-sicily-italy-circa-1140.jpg

http://www.wga.hu/framex-e.html?file=html/m/master/xunk_it/xunk_it2/17chape2.html&find=st+ambrose

http://www.wga.hu/framex-e.html?file=html/m/masolino/olona/24olona.html&find=st+ambrose

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/458970

http://www.frammentiarte.it/dal%20Gotico/Simone%20Martini%20opere/10%20polittico%20di%20cambridge.htm

http://www.wga.hu/framex-e.html?file=html/g/giovanni/alemagna/triptych.html&find=st+ambrose

http://www.wga.hu/framex-e.html?file=html/v/vivarini/alvise/ambros.html&find=st+ambrose

http://www.wga.hu/framex-e.html?file=html/v/vivarini/bartolom/other/ambrose.html&find=st+ambrose

http://www.wga.hu/framex-e.html?file=html/c/cellini/2/09medal.html&find=st+ambrose

http://www.wga.hu/framex-e.html?file=html/t/tiziano/01b/37ambros.html&find=st+ambrose

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/e4/1b/b0/e41bb09470e174aaa785fcbb8f1e4be6.jpg

http://www.europeana.eu/portal/record/90402/RP_P_OB_67_478.html