Angyalszárny-katalógus
2016. szeptember 24. írta: PekZo

Angyalszárny-katalógus

Az angyaloknak nincs szárnya. Sőt a keresztény teológiai szerint igazból testük sincsen. Ha azonban végigtekintjük az angyalábrázolások évezredes történetét, leginkább az tűnik fel hogy nagyon is van szárnyuk. Mi hát az igazság? Ha erre a kérdésre nem is kapunk választ a következőkben, arra igen, hogy kerül a szárny az angyalra. 

battistero-angels-1200.jpga firenzei Szent János-keresztelőkápolna kupolája mozaikokkal (XIII. század)

Ha a Bibliánál kezdjük a kutakodást, akkor az ott olvasottak alapján megkülönböztethetjük a szeráfokat (Iz 6,1-7) és a kerubokat (pl. Ter 3,24 vagy Ez 10, 1-17), valamint a főangyalt (1Tessz 4,16 és Júd 1,9), illetve a legtöbbször előforduló formában a "sima" angyalokat, az úr hírvivőit. Ezekhez csatlakoztatta Szent Pál a trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket, hatalmasságokat (Kol 1, 16) és a erőket vagy erősségeket (Ef 1, 21). 

Ezzel össze is állt az a lista, ami alapján a legmeghatározóbb mű, az Areopagita Dénes által a 4-5. században írt De Coelesti Hierarchia (az égi hierarchiáról) elkészült. Ő három rendbe és kilenc karba osztotta az angyalokat az alábbiak szerint.

areopagita-hierarchia_1.jpg

Ezt a felosztást vette át Aquinói Szent Tamás, aki a Summa Theologica című művében foglalkozott a kérdéssel, és Dante is ezt alkalmazza az Isteni színjáték során. Emellett ismert még jónéhány más csoportosítás is, de alapvetően ez a kilenc típus szerepel a szerzőknél. A továbbiakban ezek eredetét, kinézetét derítjük fel.  

A szeráf [héber: שָׂרָף śārāf, többesszám שְׂרָפִים śərāfîm; latin: seraphim és seraphin (tsz.), és seraphus (-i, m.); görög: σεραφείμ] szó jelentése "aki ég". Izajás úgy írja le őket, mint akik az Úr trónja körül szolgálnak, folyamatosan az Urat dicsőítve, hat szárnyuk van, kettővel a lábukat takarják, kettővel az arcukat és kettővel repülnek. A szeráfok az apokrifnak számító Énók könyvében is megjelennek a kerubokkal együtt említve, mint akik a legközelebb állnak az úrhoz. 

A kerub (héber כְּרוּב‎‎ kərūv, tsz. כְּרוּבִים, kərūvîm; Latin cherub, tsz. cherubin, cherubim, görög: Χερουβίμ) a szeráfhoz hasonlóan az Úr közvetlen közelében tartózkodik. A különböző források eltérően írják le, Ezékiel könyvében szárnyas lények, akiknek négy arca van: az első bikaarc, a második emberi arc, a harmadik oroszlánarc, a negyedik sasarc. A hagyományos zsidó vallás a Paradicsom őrzőjeként tartotta őket számon mint akik emberfeletti erővel rendelkeznek és minden emberi érzelemtől mentesek. A Szövetség ládáját a Biblia leírása szerint két egymás fele forduló kerub őrzi.

cefalu-1145-1160.jpgszeráfok (jobbra és balra) és kerubok (fent és lent) a cefalùi katedrálisban, 1145-1160 

A trónusok (görög: θρόνος, tsz. θρόνοι; latin: thronus, tsz. throni) az első rend harmadik kara, Pál apostol a kolosszeiekhez írt levelében említi őket, ők az úr trónusának hordozói.

tron.jpga firenzei Szent János-keresztelőkápolna kupolája mozaikokkal (XIII. század) 

A második rendbe tartoznak az uralmak, az erősségek és a hatalmasságok. Ők a teremtés mennyei kormányzói, akik kísérik és irányítják szellemi lényeket.  

Az uralmak (görög: κυριότης; latin: dominatio, tsz. dominationes) határozzák meg az alacsonyabb rangú angyalok kötelességeit, az emberek számára jellemzően nem jelennek meg, ha mégis, akkor isteni szépségű emberi formát öltenek, szárnyakkal, vagyis az angyalok általános jellemzőit öltik magukra, azzal a különbséggel, hogy jogaruk vagy kardjuk gombja körül fénygömb látható. 

Az erősségek (görög: δυνάμεις; latin: virtutes) azok, akiken keresztül a világban látható csodák megvalósulnak. Megingathatatlanul erősek, ami isteni energiáikban is előtör.

dom-vir.jpga firenzei Szent János-keresztelőkápolna kupolája mozaikokkal (XIII. század)

A hatalmasságok (görög: ἐξουσία; latin: potestas, tsz. potestates) harcos angyalok, akik az ártó szellemek ellen harcolnak. Általában katonaként ábrázolják őket teljes páncélzatban. Fő feladatuk egyébként az égitestek mozgásának felügyelete a kozmosz harmóniájának megőrzése végett. Emellett az ő feladatuk az emberek közötti hatalom megosztásának a felügyelete is.

guariento-d-arpo-potestas.jpgGuariento di Arpo, Angyalok - valószínűleg hatalmasságok (1354)

A harmadik rend első kara fejedelemségek (görög: αρχη, latin: principati) utat mutatnak a nemzeteknek, emberek csoportjainak, intézményeknek. Feladatuk emellett az angyalok csoportjainak a felügyelete és irányításuk az isteni küldetés elvégzésében, de a felsőbb karok angyalainak utasításait is, illetve a földi világ tanítói és őrzői is, akik inspirálják az embereket a művészetben és a tudományban. Általában koronával és jogarral ábrázolják őket.

prnc_1.jpgGuariento di Arpo, Angyal - valószínűleg fejedelemség (1354)

Az utolsóelőtti kar az arkangyalok kara [héber: רב־מלאך (rav-mal'ákh); görög: ἀρχάγγελος, latin: archangelos] , nevének jelentése az első angyal vagy főangyal. A szó egyébiránt kétszer fordul elő az Újtestamentumban Pál apostolnak a Thesszalonikaiakhoz írt első levelében (1Tesz. 4,16) és Júdás levelében (Júd. 1,9), ahol név szerint Mihályt említik. Mihály felbukkan még a Jelenések könyvében is, ahol legyőzi a sárkányt, aki maga az ördög. A keresztény és a zsidó tradíció Gábrielt is főangyalként tartja számon, ő az aki Máriának az angyali üdvözlet keretében hírül adja szeplőtelen fogantatását. Mihály és Gábriel mellett Rafael jelenik még meg Tóbiás könyvében név szerint, ami a másodkanonizált könyvek közé tartozik, vagyis a héber bibliának nem részei. 

lorenzetti-stmichael_1330-35.jpgAmbrogio Lorenzetti, Szent Mihály (1330-1335)

Az utolsó kar, a tulajdonképpeni angyalok kara [héber: אלהים (mal'āk̠), görög: ἄγγελος, latin: angelus], az elnevezés jelentése hírvivő, küldött; van amikor Jahve küldötte, Elohim küldötte megnevezéssel szerepel a Tórában. Az angyalok érintkeznek legtöbbet az emberekkel, közülük kerülnek ki a védőangyalok. A hagyományos ábrázolás szerint fiatal férfiak egy pár szárnnyal a hátukon. Az első ismert angyalábrázolás a Priscilla-katakombából származik, az Angyali üdvözlet angyal ekkor még szárny nélkül látható. Az első ismert szárnyas angyalábrázolás egy szarkofágon található, amelyet Törökországban találtak meg, és hercegi szarkofágként tartják számon, ez a 4. század végéből való. 

annunciation_priscilla-tombs.jpgPriscilla-katakomba az Angyali üdvözlettel, 3. századprinces-sarcophagus.jpga hercegi szarkofág, 4. század vége

Ha a Biblia előtti időkre próbálunk visszatekinteni, azt látjuk, hogy korábban is voltak szárnyas lények, a négyarcú kerub eredete valószínűleg a közel-keleti lamasszuig nyúlik vissza, amelyek bika- vagy oroszlántestű szárnyas lény emberarccal. Ezek a lények védelmező istenségek voltak, jellemzően megjelentek a városok, paloták bejáratánál. Eredetileg a babiloni köznép háztartási védőszellemei voltak, majd később innen váltak a királyok védelmezőivé. Agyagba égetett képmásukat a küszöb alá rejtették, így várva támogatásukat. Ezékiel prófétának a kerubokról szóló leírása valószínűleg innen ered. Emellett is találkozhatunk szárnyas lényekkel 

lamassu.jpglamasszu a párizsi Louvre-banwinged_genie_wearing_fancy_bracelets_room_h_northwest_palace_nimrud_kalhu_iraq_neo-assyrian_period_reign_of_ashur-nasir-pal_ii_c_883-859_bc_alabaster_brooklyn_m.JPGII. Asszurbanipál sztéléje a Brooklyn Múzeumban (i.e. 9. század)

Ami pedig az egyéb szárnyas lényeket illeti, a görög mitológiából ismert Niké, a Győzelem istennője, illetve római megfelelője, Viktória. De megemlíthetjük Erószt, a római Ámort vagy Cupidót is, akárcsak a görög daimónt, vagy ennek római megfelelőjét a géniuszt is, később a reneszánsz idején ezekből lettek a puttók, akiket néha aztán a kerubokkal kevertek össze.

nike_of_samothrake_louvre_ma2369_n4.jpga szamothrakéi Niké (i.e. 2. század)eros_bow_musei_capitolini_mc410.jpgErósz szobor (i.sz. 2. század)woman_mirror_tambourine_mba_lyon_l631.jpgszárnyas géniusz (jobbra) egy vázán, i.e. 320 körül

De eltértünk egy kicsit a tárgytól, ezért a továbbiakban az angyalok szárnyára koncentrálva látható egy válogatás a legérdekesebb ábrázolásokból. Természetesen a művészetben megszámlálhatatlan az angyalábrázolások száma, első nekifutásra sikerült vagy 150 képet érdekesebb képet összegyűjteni a XI-XVIII. századból, ráadásul csak  mozaikra és festményre koncentrálva, így a kéziratok, szobrok kimaradtak a fókuszból. Ezen a héten így a XV. század közepéig jutunk el, ez az a korszak, amikor a legszebb, legdíszesebb szárnyakkal találkozhatunk.   

monreale-1180s.jpgMonreale katedrálisa, 1180-as éveksanfredianolucca-1200-50.jpgluccai San Frediano katedrális, 1200-1250duccio-rucellaimadonna-1285.jpgDuccio di Buoninsegna, Rucellai Madonna - részlet (1285)cimabue-maesta-1285-86.jpgCimabue, Maestà (1285-86)cavallini-stamariatrastevere-1296-1300.jpgPietro Cavallini, Szűz Mária halála (1296-1300)cavallini-staceciliatrastevere-c1300.jpgPietro Cavallini, Utolsó ítélet - részlet (1300 körül)giotto-padova-1304-6.jpgGiotto di Bondone - Krisztus születése - részlet (1304-1306)duccio-announcement-1308-11.jpg

duccio-announcement-1308-11det.jpgDuccio di Buoninsegna, A Szűz halálának bejelentése (1308-11)

Ennek a képnek az érdekessége, hogy hasonlít az angyali üdvözlet témájának bemutatásához, csak itt liliom helyett pálmaágat tart az angyal a kezében, ami a közelgő halál és az eljövendő paradicsom jelképe. A pálmaágon csillagok vannak, ez pedig Szűz Mária szeplőtelen fogantatását szimbolizálja.

taddeogaddi-annsheperds-1330c.jpgTaddeo Gaddi, Angyal jelenti a pásztoroknak Jézus születését (1330 körül)simone_martini_and_lippo_memmi_annunciazione_google_art_project-1333det.jpg

simone_martini_and_lippo_memmi_annunciazione_google_art_project-1333det2.jpgSimone Martini és Lippo Memmi, Angyali üdvözlet - részletek (1333)buonamicobuffalmacco-lastjud-1335-40.jpgBuonamico Buffalmacco, Utolsó ítélet - részlet (1335-1340)gherarducci-assumpt-1365c.jpgDon Silvestro dei Gherarducci, Mária mennybemenetele (1365 körül)wilton-dipt-14c.jpgWilton diptichon, Mária a gyermekkel és angyalokkal (14. század második fele) 

jacopo-di-cione-1370-71.jpgJacopo di Cione, San Pier Maggiore oltár - részlet (1370-1371)agnologaddi-coronation-1380-85.jpgAgnolo Gaddi, A Szűz megkoronázása - részlet (1380-1385)pere-serra-madonna-1385k.jpg

pere-serra-madonna2-1385k.jpgPere Serra, Madonna angyalokkal - részletek (1385 körül) pietrogerini-annun-1387.jpgNiccolò di Pietro Gerini, Angyali üdvözlet (1387)monaco-annun-1410-15.jpgLorenzo Monaco, Angyali üdvözlet (1410-1415) materfranke-vir_dolorum-1420c.jpgFrancke mester - Vir dolorum (1420 körül)

Érdemes két alkotótól több kép erejéig elmélyedni a munkásságukban, az egyikük Jan van Eyck, a másikuk Fra Angelico. Mindkettőjük képei változatos módon és színekkel ábrázolják az angyalok szárnyát, így újítva meg újra és újra akár ugyanazt a témát is.

 hubert-et-jan-vaneyck-3marys-1425-35.jpgHubert és/vagy Jan van Eyck, Három Mária - részlet (1425-1435)vaneyck-annun-1432_1.jpgJan van Eyck, Angyali üdvözlet - részlet (1432)fraangelico-annun-1431-32.jpgFra Angelico, Angyali üdvözlet - részlet (1431-1432)fra_angelico-anun-cortona-1434.jpgFra Angelico, Angyali üdvözlet (1433-1434)bicci-annuncia-1433-34.jpgBicci di Lorenzo, Angyali üdvözlet (1433-1434)jan-vaneyck-annun-1434-36.jpgJan van Eyck, Angyali üdvözlet - részlet (1434-1436)weyden-annun-1440.jpgRogier van der Weyden, Angyali üdvözlet (1440 körül)fra_angelico-annun-1440-42.jpgFra Angelico, Angyali üdvözlet (1440-1442)fra_angelico-annun-1442-43.jpgFra Angelico, Angyali üdvözlet (1442-1443)giovanni-di-paolo-creation-and-the-expulsion-from-the-paradise-1445c.jpg

giovanni-di-paolo-creation-and-the-expulsion-from-the-paradise-1445c-det.jpg

giovanni-di-paolo-creation-and-the-expulsion-from-the-paradise-1445c-det2.jpgGiovanni di Paolo, A világ teremtése és kiűzetés a Paradicsomból (1445) weyden-last-jud-1450k.jpgRogier van der Weyden, Utolsó ítélet - részlet (1446-1452) strozzi-madonna1448-50.jpgZanobi Strozzi, Az alázatosság Madonnája zenélő angyalokkal - részlet (1448-1450) fra_angelico-annun-1450-55.jpgFra Angelico, Az angyali üdvözlet angyala (1450-1455)fraangelico-armadio-1451-52.jpgFra Angelico, Angyali üdvözlet (1450-1455)michelino-kiuzetes-1450-75.jpgDomenico di Michelino, Kiűzetés a Paradicsomból (1450-75)sano-di-pietro-annun-ang-en.jpgSano di Pietro, Az angyali üdvözlet angyala (15. század)fouquet_madonna-1455.jpgJean Fouquet, Madonna gyermekkel (1452-1458)agnolo-degli-erri-madonna-1445_1.jpgAgnolo degli Erri, Madonna és a gyermek két angyallal - részlet (15. század második fele)

Két hét múlva innen folytatjuk!

_____________

Források:

http://lexikon.katolikus.hu/A/angyalok.html

http://lexikon.katolikus.hu/A/angyalrangsor.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Angel

https://de.wikipedia.org/wiki/Engel

https://hu.wikipedia.org/wiki/Angyal

https://en.wikipedia.org/wiki/Angels_in_art

https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_angelology

https://it.wikipedia.org/wiki/Gerarchia_degli_angeli

https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_angelic_hierarchy

https://en.wikipedia.org/wiki/Seraph

https://en.wikipedia.org/wiki/Cherub

https://en.wikipedia.org/wiki/Thrones

https://en.wikipedia.org/wiki/Archangel

http://lexikon.katolikus.hu/P/Priscilla-katakomba.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Catacomb_of_Priscilla

https://en.wikipedia.org/wiki/Lamassu

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nik%C3%A9

https://en.wikipedia.org/wiki/Eros

Képek:

https://christinaheart.files.wordpress.com/2012/10/lamassu.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Winged_Genie_Wearing_Fancy_Bracelets_-_Room_H,_Northwest_Palace,_Nimrud_(Kalhu),_Iraq,_Neo-Assyrian_Period,_reign_of_Ashur-nasir-pal_II,_c._883-859_BC,_alabaster_-_Brooklyn_Museum_-_Brooklyn,_NY_-_DSC08633.JPG

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nike_of_Samothrake_Louvre_Ma2369_n4.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eros_bow_Musei_Capitolini_MC410.jpg

https://iconreader.wordpress.com/2012/03/25/oldest-surviving-icon-of-the-annunciation/

http://romeartlover.tripod.com/Istan139.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7f/Woman_mirror_tambourine_MBA_Lyon_L631.jpg/921px-Woman_mirror_tambourine_MBA_Lyon_L631.jpg

http://www.wga.hu/framex-e.html?file=html/zgothic/mosaics/3cefalu/8cefalu.html&find=angel - 1145-1160

http://www.wga.hu/framex-e.html?file=html/zgothic/mosaics/5monreal/5nave03s.html&find=angel - 1180-as évek

http://www.wga.hu/framex-e.html?file=html/zgothic/mosaics/9/2lucca2.html&find=angel - 1200-1250

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Florenca133b.jpg - 1225-1300

http://www.wga.hu/framex-e.html?file=html/d/duccio/ruccelai/4ruccela.html&find=angel - 1285

http://www.wga.hu/framex-e.html?file=html/c/cimabue/madonna/madonna.html&find=angel - 1285-1286

http://www.wga.hu/framex-e.html?file=html/c/cavallin/mosaic/6scene.html&find=angel - 1296-1300

http://www.wga.hu/framex-e.html?file=html/c/cavallin/lastjudg/04lastju.html&find=angel - 1300 körül

http://www.wga.hu/framex-e.html?file=html/g/giotto/padova/5angels/angel03.html&find=angel - 1304-1306

http://www.wga.hu/framex-e.html?file=html/g/giotto/padova/4lastjud/10_lastj.html&find=angel - 1306

http://www.wga.hu/framex-e.html?file=html/d/duccio/maesta/crown_f/cro_f_1.html&find=angel - 1308-1311

http://www.wga.hu/framex-e.html?file=html/g/gaddi/taddeo/croce/10baronc.html&find=angel - 1330 körül

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simone_Martini_and_Lippo_Memmi_-_Annunciazione_-_Google_Art_Project.jpg - 1333

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/rofeno-abbey-poliptych-saint-michael-the-archangel-slaying-the-dragon-between-saints-bartholomew-and-benedict-madonna-with-child-saint-john-the-evangelist-and-saint-ludwig-of-tolouse-in-the-cusps/sAGysy5zysRGtQ?hl=hu - 1330-1335

http://www.wga.hu/framex-e.html?file=html/b/buffalma/2lastju5.html&find=angel - 1335-1340

http://multimedia.coopculture.it/reteculture/opere/9/5-MCE_rid.jpg - 1354

http://www.salonedegliartisti.it/museo/D/d0020/00200010.jpg - 1354

http://www.wga.hu/framex-e.html?file=html/g/gherardu/assumpti.html&find=angel - 1365

http://www.wga.hu/framex-e.html?file=html/m/master/yunk_fr/yunk_fr1/07wilton.html&find=angel - 14. sz. második fele

http://www.wga.hu/framex-e.html?file=html/j/jacopo/cione/1/2l3_pinn.html&find=angel -1370-1371

http://www.wga.hu/framex-e.html?file=html/g/gaddi/agnolo/various/coronati3.html&find=angel - 1380-1385

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/virgin-of-the-angels/OQF970Qqtf1stg?hl=hu - 1385 körül

http://www.wga.hu/framex-e.html?file=html/n/niccolo/gerini/triptyc3.html&find=angel - 1387

http://www.wga.hu/framex-e.html?file=html/l/lorenzo/monaco/2/31monaco.html&find=angel - 1410-1415

http://www.wga.hu/framex-e.html?file=html/m/master/francke/vir_dolo.html&find=angel - 1420 körül

http://www.wga.hu/framex-e.html?file=html/e/eyck_van/jan/09ghent/1open2/u2singi.html&find=angel - 1427-1429

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/the-three-marys-at-the-tomb/oAGHJnCL9Tk2hA?hl=hu - 1425-1435

http://www.wga.hu/framex-e.html?file=html/e/eyck_van/jan/09ghent/2closed1/u1annun.html&find=angel - 1432

http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/a/angelico/13/021annun.html - 1431-1433

http://www.wga.hu/framex-e.html?file=html/a/angelico/04/1annunc1.html&find=angel - 1433-1434

http://www.wga.hu/framex-e.html?file=html/b/bicci/lorenzo/annuncia.html&find=angel - 1433-1434

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/the-annunciation/xwFVdn0XxLmf9Q?hl=hu - 1434-1436

http://www.wga.hu/framex-e.html?file=html/w/weyden/rogier/03annunc/2tripti1.html&find=angel  - 1440 körül

http://www.wga.hu/framex-e.html?file=html/a/angelico/09/cells/03_annun.html&find=angel - 1440-1442

http://www.wga.hu/framex-e.html?file=html/a/angelico/09/corridor/annunci2.html&find=angel - 1442-1443

http://www.wga.hu/framex-e.html?file=html/g/giovanni/paolo/1/creation.html&find=angel - 1445 körül

http://www.wga.hu/framex-e.html?file=html/s/sano/diptych1.html&find=angel - é-n

http://www.wga.hu/framex-e.html?file=html/w/weyden/rogier/09beaune/05beaun3.html&find=angel - 1446-1452

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/the-madonna-of-humility-with-two-musician-angels/3gEnhPrv9NyUEQ?hl=hu - 1448-50

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/annunciatory-angel/TwGE8ifDsSwpmw?hl=hu - 1450-1455

http://www.wga.hu/framex-e.html?file=html/a/angelico/11/armadio4.html&find=angel - 1451-1452

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/asset/the-expulsion-from-paradise/vQHbu0d7gXoF8g?hl=hu - 1450-1475

http://www.wga.hu/framex-e.html?file=html/f/fouquet/1panels/madonna.html&find=angel - 1452-1458

http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2014/the-courts-of-europe-n09107/lot.105.html - 15. sz. második fele